Standardtexter för utmärkelser i Nordmark

Sköldebrev

Bakgrund:

Ges till dem som har varit aktiva inom Nordmark och bidragit till drömmen.

Utmärkelsetext:

Må det vara allom känt och veterligt att Vi, ___ och _____, Furste och Furstinna av Nordmark önskar upphöja vår trogne undersåte_____ till adlig rang och titel med de privilegier och skyldigheter som därtill hör. Givet av Vår hand, den ____ dag i ____ månad på _______uti _____. Anno Societatis  _____.

/utrymme för underskrifter/

<Namnförtydliganden: ex. Furste Furstinna>

Ljusorden

Bakgrund:

Ges till dem som har visat skicklighet inom konst och vetenskap, liksom viljan att dela med sig av sin kunskap till andra..

Utmärkelsetext:

Må det vara allom känt och veterligt att Vi Karl och Ada, furstepar av Nordmark, efter att ha hört mycket gott om Vår undersåte Osborn och de verk han/hon åstadkommit, beslutat uppta denne i Vår Ljusorden.

Givet den <datum> uti <plats>.

/utrymme för underskrifter/

<Namnförtydliganden: ex. Furste Furstinna>

Vita Portens Väktare

Bakgrund:

Ges till de som visat sig vara ridderliga, skickliga i vapenbruk, och villiga att undervisa andra. Denna utmärkelse ges för rustningsstrid, fäktning, och bågskytte.

Utmärkelsetext:

Låt det var allom känt och veterligt att Vi Karl och Ada, med vapnens rätt furstepar av Nordmark, efter att ha hört mycket gott om Vår undersåte Osborn och hans/hennes skicklighet i stridskonst, beslutat upptaga denne som väktare av den Vita porten.

Givet den <datum> uti <plats>.

/utrymme för underskrifter/

<Namnförtydliganden: ex. Furste Furstinna>

Gyllene Bandet

Bakgrund:

Ges för hårt och uthålligt arbete för furstendömet samt en vilja att ställa sina kunskaper till förfogande för andra.

Utmärkelsetext:

Låt det var allom känt och veterligt att Vi Karl och Ada, furstepar av Nordmark, efter att ha hört mycket gott om Vår undersåte Osborn och dennes arbete för Nordmarks och dess folks väl, beslutat tilldela denne/henne/honom det Gyllene bandets orden.

Givet den <datum> uti <plats>.

/utrymme för underskrifter/

<Namnförtydliganden: ex. Furste Furstinna>

Saladins ring

Bakgrund:

Ges till dem som visat ovanlig höviskhet, omtanke och ridderlighet.

Utmärkelsetext:

Må det vara alla och envar känt och veterligt att Vi Karl och Ada, furtsepar av Nordmark, efter att ha hört mycket gott om Vår undersåde Osborn och hans/hennes synnerligt ridderliga skick och vandel, beslutat förära honom/henne Saladins ring.

Givet den <datum> uti <plats>.

/utrymme för underskrifter/

<Namnförtydliganden: ex. Furste Furstinna>